Juridische vermeldingen

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan maxweb of rechthoudende derden. Bij betwistingen hiervan kan men ons contacteren via info@maxweb.be om schriftelijk een klacht in te dienen, die na ontvangst met de hoogste prioriteit zal behandeld worden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene en/of informatieve aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Deze website wordt naar best vermogen en indien mogelijk op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

Hoewel er grote inspanningen werden gedaan voor de invulling van de inhoud op deze site, bieden wij geen garanties voor wat betreft de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid of ook niet voor de geschiktheid om deze informatie, gegevens, publicaties,  informatie via links te verkrijgen ook voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Wij kunnen eveneens geen garanties bieden op de actualiteit van deze inhoud en/of informatie bekomen via links op deze website. De informatie op deze website kan verouderd zijn zodat deze niet meer overeen zou kunnen stemmen met de actualiteit. Indien wij op de hoogte zijn van onjuistheden of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zullen wij de nodige inspanningen leveren om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Afstand van aansprakelijkheid

Wij of onze partner kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, het gebruik van informatie en/of ondernemen van acties op basis van de informatie op deze site. Niet voor rechtstreekse,  onrechtstreekse of enige schade die zou ontstaan.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het bezoek of gebruik ervan. Wij bieden geen garanties op vlak van veiligheid, betrouwbaarheid, eigenaars of houders nog voor de personen, diensten, informatie en verwijzigen welke deze sites verstrekken. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige nadelige gevolgen ten gevolge van uw acties om deze sites te bezoeken, gemaakte contacten, afspraken, opgestelde en/of gesloten contracten met die partijen.

Bescherming van intellectuele eigendomsrechten

De dienst, service- en productinformatie die wij verstrekken via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgisch recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik ervan.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op onze website komen ons toe, aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U bent verplicht zich te onthouden van iedere inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaanden en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm en/of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens, verboden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.